Eberhard Center, 301 Fulton St. W, Grand Rapids, MI 49504.

Photo Gallery

Congze Xu

View More

Guoguo Liu, 1st

View More

Guoguo Liu, 2nd

View More

Jiaqi Lin, Kids Drawing

View More

Mingchen Zhao, Adult beginning

View More

Qing Yao

View More

Shinian Wu, AP Chinese

View More

Xiaochen Liu, Adult advanced

View More

Xiaowei Zhang, 4th

View More

Xiaoyu Xiao, CSL

View More

Xinmei Li, 5th _ 6th

View More

Xinmei Li, 7th _ 8th

View More

Xinmei Li, Character practice

View More

Yihua Xu, Kindergarten

View More

School flyer

View More